Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych       

ROZPRAWY

1. Optymalizacja systemu działającego oparciu o iloraz odległości. Rozprawa doktorska, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 1999, stron 126

ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE

2000

2. Zastosowanie sekwencyjnych metod wyrównywani pomiarów do określenia liczby stacji systemu nawigacyjnego. Materiały na XII Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczna, AMW, strony 62-73, Gdynia, Polska 2000

2001
3. The craft navigation process in the roads– harbour way. Materiały na IX Międzynarodową Konferencję Naukowo - Techniczną Inżynierii Ruchu Morskiego, WSM, strony 30-38, Szczecin, Polska 2001

4. Dostępność jako kryterium oceny systemu oznakowania nawigacyjnego. Materiały na IV Sympozjum Nawigacyjne, WSM, publikacja streszczenia str. 63, materiały na CDROM strony: 1-12, Gdynia, Polska 2001, współautor C. Specht, udział własny 50%

5. Model oceny projektu pasa ruchu jednostki w oparciu o symulacje komputerową. Zeszyty Naukowe AMW nr 2/2001, strony15 - 25, Gdynia 2001

2002
6. Podprocesy nawigacyjne w relacji reda – port. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 4/2002, strony: 219 – 222, Gdańsk, Polska

7. Determination of Coast and Base Line by GPS Techniques. Navigation and Hydrography nr 14/2002, strony: 137-144, Saint Petersburg, Rosja, współautor C. Specht, udział własny 50%

8. The Method of using information of ship moving during fixing the landmark position. Revista del Instituto de Navegacion de Espana nr 16/2002, strony: 42 – 52 Barcelona Hiszpania

9. The proposed method of filling navigational net on unknown land marks. Annual of Navigation nr 4/2002, strony: 33 – 44, Gdynia, Polska

10. The Optimization Method of Location Autonomous Element of the Aids to Navigation. The Report of Geodesy no 1/2002, strony: 217-227, Warszawa, Polska

11. The method of evaluation of the waterway using navigational simulators. Materiały na XIII Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną “Rola Nawigacji w działalności ludzkiej na morzu, AMW, strony: 233 -243, Gdynia, Polska 2002, współautor A. Makar, udział własny 50%

12. The proposed method of expanding the navigation system during the near-shore navigation. Materiały na XIII Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną “Rola Nawigacji w działalności ludzkiej na morzu, AMW, strony: 461 – 471, Gdynia, Polska 2002, współautor Z. Wiśniewski, udział własny 50%

13. Współczynnik jakości nabieżnika. Zeszyty naukowe AMW nr 2/2002, strony: 17 – 24, Gdynia, Polska, współautor R. Ropiak, udział własny 70%

2003
14. Использование методов робастного оцениваня в навигации. Navigation and Hydrography no 17/2003 strony 79 – 95, St. Petersburg, Rosja

15. Method Of Expanding Of Set Of Costal Aids To Navigation. Atti dell’ Facoltá di Scienze e Tecnologie, tom LXVII, strony 71 – 85, Neapol, Włochy 2003

16. The Observable Ship Position At Sea Determined By The Usage Of The Danish Attenuation Function. Revista del Instituto de Navegacion de Espana nr 19/2003 strony: 88-99 Barcelona, Hiszpania

17. Fixing The Observable Ship Position With The Usage Of Danish Attenuation Function. The Report of Geodesy no 1/2003, strony: 287-295, Warszawa, Polska, współautor Z. Wiśniewski, udział własny 50%

18. The Usage Of The Interactive Navigational Structure And The Robust Estimation For Fixing Sea Object Position. Materiały z 11th IAIN World Congress, publikacja na CDROM, Berlin, Niemcy 2003, współautor Z. Wiśniewski, udział własny 50%

19. The Usage Of Robust Sequence Estimation In Interactive Navigation Structures. Zeszyty Naukowe WSM Szczecin nr 70, strony: 37–51, Szczecin, Polska 2003, współautor Z. Wiśniewski, udział własny 50%

2004
20. Weakening the Significance of False Measurements in Maritime Navigation. The European Journal of Navigation no. 1/2004, strony 44 – 52, Lemmer, Holandia

21. The Using Of The Neural Networks And Robust Estimation Methods In Radar Navigation. The Proceedings of 5th Russian Scientific - Technical Conference “The Present-Day State and Problems of Navigation and Oceanography”, strony 105-115, St. Petersburg, Russia 2004, współautor M. Wąż, udział własny 50%

22. Using Robust Sequence Estimation in Maritime Navigation. . XIVth International Scientific and Technical Conference Proceedings, strony 883-899 AMW, Gdynia 2004

KSIĄZKI, PODRĘCZNIKI, SKRYPTY

23. Locja morska. Wybrane publikacje nautyczne. Akademia Marynarki Wojennej, stron 150 Gdynia 2002

24. Latarnie morskie na wybrzeżu polskim. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, stron 114, wydanie I (2000) - nakład 2000 egz., współautor K. Bielicki, A. H. Warchhold, udział własny 48%

25. Szlakiem latarń morskich w województwie pomorskim. Wydawnictwo Region, Gdynia, stron 80, wydanie I (2002) – nakład 1000 egz., współautor K. Bielicki, udział własny 50%

26. Szlakiem latarń morskich w województwie zachodniopomorskim. Wydawnictwo Region, Gdynia, stron 90, wydanie I (2004) - nakład 1000 egz. współautor K. Bielicki, udział własny 50%

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

Artykuły i komunikaty w periodykach krajowych

2000
27. Osłona nawigacyjna toru podejściowego i portu w Jastarni. Materiały Instytutu Morskiego nr 896, strony 79 – 89, Gdańsk, Polska 2000

28. Modernizacja nabieżnika podejściowego do portu w Jastarni. Przegląd Morski nr 5/2000, DMW, strony 21 – 30, Gdynia, Polska

2002
29. Infrastruktura portowa i nawigacyjna Ziemi Puckiej. Zapiski Puckie nr 1/2002, strony: 44-61, Puck, Polska, współautor D. Duda, udział własny 50%

2003
30. Rola nawigacji w działalności ludzkiej na morzu. Komunikat z konferencji. Przegląd morski nr 1/2003, strony: 106 – 107, Gdynia, Polska 2003

31. Model oceny toru wodnego z wykorzystaniem symulatorów nawigacyjnych. Inżynieria Morska i Geotechnika nr 6/2003, strony 423 - 426, Gdańsk, Polska 2003, współautor A. Makar, udział własny 50%

Referaty głoszone i publikowane na konferencjach międzynarodowych
i krajowych

2000

32. Wykorzystanie zestawu fazowego GPS do wyznaczania linii podstawowej i brzegowej morza terytorialnego R.P. Materiały na XII Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczna, AMW, strony 77-86, Gdynia, Polska 2000, współautorzy S. Kołaczyński, C. Specht, udział własny 33%

2002

33. Automatyzacja obliczeń związanych z projektowaniem nabieżnika liniowego. Materiały na XIII Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną “Rola Nawigacji w działalności ludzkiej na morzu, AMW, strony: 375 – 383, Gdynia, Polska 2002, współautor R. Ropiak, udział własny 70%

2004

34. The conception of using the electronic computational technique for evaluation of the waterway design. XIVth International Scientific and Technical Conference Proceedings, strony 899-907, AMW, Gdynia 2004, współautor A. Makar, udział własny 50%

NIEPUBLIKOWANE OPRACOWANIA, W TYM PRACE OCZEKUJĄCE NA PUBLIKACJĘ, PRACE PROJEKTOWE, DOŚWIADCZENIA KONSTRUKCYJNE, WAŻNIEJSZE EKSPERTYZY

Referaty na seminariach, sympozjach, konferencjach głoszone, lecz nie opublikowane

35. Polish coast and base line measurements by using GPS Total Station System. The 21st Working Session of Commission 3 ISM, 5 – 8 czerwiec 2001, Heerburgg, Szwajcaria 2001, współautor C. Specht, udział własny 50%

36. The Optimization Method of Location Autonomous Element of the Aids to Navigation. Streszczenie opublikowane w Proceedings of the 27th EGS General Assembly na CDROM, Nicea, Francja 2002

37. Fixing The Observable Ship Position With The Usage Of Danish Attenuation Function. Streszczenie opublikowane w Proceeding of EGS – AGU – EUG Joint Assembly na CDROM, Nicea, Francja 2003, współautor Z. Wiśniewski, udział własny 50%

Opracowania naukowe, ekspertyzy, wyniki badań, wyniki prac projektowych
i inne opracowania wykonane w ramach prac naukowo – badawczych

38. Przeprowadzenie badań eksperymentalnych trzech niezależnych kompasów typu NAVISTAB na okręcie. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Badanie wpływu ruchu okrętów na dokładności wskazań analitycznych kompasów żyroskopowych typu STARPDOWN”, AMW, Gdynia 2000, 17 stron,

39. Wyznaczenie geodezyjne współrzędnych pozycji odniesienia dla pomiarów stacjonarnych. Opracowanie naukowo – badawcze w ramach pracy realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej pod kryptonimem „Weryfikacja dokładności wskazań odbiorników LEICA 9400 w oparciu o symulator sygnałów GPS Welnav 720”, AMW, Gdynia 2000, 7 stron,

40. Wyznaczenie współrzędnych anten stacji odwrotnej. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Monitorowanie ruchu okrętów na akwenie morskim na przykładzie Zatoki Gdańskiej”, AMW, Gdynia 2000, 36 stron,

41. Opracowanie koncepcji projektowania torów wodnych i akwenów nawigacyjnych na polskich obszarach morskich. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich”, harmonogram etap I, pkt 1.7 i 1.8, AMW, Gdynia 2000, 18 stron,

42. Wykonanie pomiarów kontrolnych linii podstawowej morza terytorialnego. Opracowanie naukowo– badawcze dla potrzeb projektu celowego KBN i BHMW na temat „Modernizacja infrastruktury niezbędnej do wyznaczania linii podstawowej morza terytorialnego R.P.”, AMW, Gdynia 2000, 31 stron, współautor C. Specht, udział własny 50%

43. Badanie podprocesów nawigacyjnych w żegludze reda – port. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich”, harmonogram etap I, pkt 2.8.1, AMW, Gdynia 2001, 13 stron

44. Opracowanie kryteriów do projektowania torów i tras żeglugowych. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich”, harmonogram etap I, pkt 3, AMW, Gdynia 2001, 25 stron

45. Opracowanie kryteriów finansowych determinujących możliwości eksploatacyjne dróg morskich. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich”, harmonogram etap I, pkt 3.3, AMW, Gdynia 2001, 14 stron, współautor A. Komorowski, udział własny 50%

46. Pomiary parametrów natężenia fali radiowej w pobliżu pola antenowego stacji referencyjnej Dziwnów i weryfikacja założeń projektowych instalacji anteny oraz wyników pomiarów współrzędnych wybranych nabrzeży portu Świnoujście za pomocą systemu RTK – GPS. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb pracy naukowo – badawczej projektu celowego KBN i AMW na temat „Modernizacja systemu określania pozycji na Zatoce Pomorskiej za pomocą stacji odniesienia DGPS”, harmonogram pkt.7.1. i 7.2., AMW, Gdynia 2001, 30 stron współautorzy C. Specht, M. Kaczmarek, udział własny 40%

47. Metoda wyznaczania parametrów jednostki modelowej i jej minimalnych zdolności manewrowych dla danej drogi wodnej oraz metodyki projektowania torów wodnych i tras żeglugowych. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich”, harmonogram etap I, pkt 4.4, 4.5, 4.6, AMW, Gdynia 2001, 29 stron współautor A. Makar, udział własny 50%

48. Optymalizacja rozmieszczenia stacji odniesienia DGPS na akwenie Bałtyku Południowego z punktu widzenia kryterium dostępnościowo – niezawodnościowego. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Analiza dostępności i niezawodności systemów różnicowych GPS”, harmonogram etap I pkt. 1.1.3., AMW, Gdynia 2001, 18 stron

49. Ustalenie danych do symulacji znaków nawigacyjnych i wyróżniających się obiektów w rejonie Zatoki Gdańskiej i Pomorskiej. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu celowego KBN i AMW na temat „Symulator mostka nawigacyjnego okrętów Marynarki Wojennej”, harmonogram etap I pkt. 3.6., AMW, Gdynia 2001, 129 stron, współautor A. Komorowski, udział własny 50%

50. Ocena dokładności wykonywanego projektu toru wodnego na odcinku reda – port dla wybranych portów wybrzeża polskiego w oparciu o metodę symulacji komputerowej. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich”, harmonogram etap I, pkt 4.16, AMW, Gdynia 2001, 14 stron współautor A. Makar, udział własny 50%

51. Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich”, harmonogram etap I, pkt 2.9, AMW, Gdynia 2001, 10 stron

52. Przepisy dotyczące nawigacji i eksploatacji torów wodnych i tras żeglugowych na obszarach morskich R.P. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich”, harmonogram etap III, pkt 7.3 i 7.3.1., AMW, Gdynia 2002, 42 strony

53. Przepisy lokalne oraz wspólnot środowiskowych i lokalnych dotyczące eksploatacji obszarów morskich R.P. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich”, harmonogram etap III, pkt 7.3.3., AMW, Gdynia 2002, 270 stron

54. Weryfikacja merytoryczna i formalna wyników projektu badawczego Strefa za okres 2000 – 2002 oraz opracowanie syntezy końcowej projektu badawczego. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich”, harmonogram etap III, pkt 7.8., AMW, Gdynia 2002, 12 stron, współautor: J. Urbański, udział własny 50%.

55. Opracowanie wymagań formalno – prawnych dotyczących torów i żeglugi na nich, na obszarach EEZ, ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Gdańskiej. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb pracy naukowo – badawczej realizowanej dla potrzeb gospodarki morskiej pod kryptonimem „Ocena nawigacyjnego zagospodarowania zatoki Gdańskiej w aspekcie nowego systemu kontroli ruchu i zgłaszania pozycji statku”, harmonogram pkt.8, AMW, Gdynia 2002, 27 stron

56. Analiza możliwości wykorzystania metod rachunku wyrównawczego do omawianego problemu badawczego Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „ Doskonalenie metod precyzyjnej nawigacji pojazdu podwodnego”, harmonogram etap I pkt. 1.5, AMW, Gdynia 2003, 19 stron

57. Wyznaczenie stref działania stacji referencyjnych DGPS Bałtyku Południowego – część zachodnia. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „Analiza dostępności i niezawodności systemów różnicowych GPS”, harmonogram etap III pkt. 3.1.1,AMW, Gdynia 2003, 15 stron

58. Model matematyczny uodparniania współrzędnych położenia obiektu podwodnego. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „ Doskonalenie metod precyzyjnej nawigacji pojazdu podwodnego”, harmonogram etap II pkt. 3.3.2, AMW, Gdynia 2004, 14 stron

59. Model matematyczny uodporniania obserwacji nawigacyjnych przeznaczonych do wyznaczania pozycji pojazdu podwodnego. Opracowanie naukowo – badawcze dla potrzeb projektu badawczego KBN na temat „ Doskonalenie metod precyzyjnej nawigacji pojazdu podwodnego”, harmonogram etap II pkt. 2.4.2, AMW, Gdynia 2004, 16 stron

 


 

 

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski - prof. nadzw. AMG
Katedra Geodezji i Oceanografii
Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia


telefon:
mail:

Projekt MaWi 2011