Udział w pojektach badawczych od 1994 roku       

1.Nawigacyjne zagospodarowanie Zatoki Puckiej, praca zlecona dla Urzędu Morskiego w Gdynia, wykonawca

2.Koncepcja oznakowania nawigacyjnego rzeki i portu Elbląg, praca zlecona dla Urzędu Morskiego w Gdynia, wykonawca

3.Weryfikacja dokładności wskazań odbiorników LEICA 9400 w oparciu o symulator sygnałów GPS Welnav 720, wykonawca

4.Ocena nawigacyjnego zagospodarowania zatoki Gdańskiej w aspekcie nowego systemu kontroli ruchu i zgłaszania pozycji statku, praca zlecona dla Urzędu Morskiego w Gdynia, wykonawca

5.Osłona radionawigacyjna Zatoki Pomorskiej – projekt celowy KBN nr 9 T12E 00597 C/3463, wykonawca;

6.Koncepcja modernizacji nabieżnika liniowego w porcie Jastarni, praca zlecona dla Urzędu Morskiego w Gdynia, wykonawca

7.System oznakowania nawigacyjnego podejść do portów i torów wodnych wybrzeża polskiego, praca zlecona dla Urzędu Morskiego w Gdynia, wykonawca

8.Opracowanie projektu przepisów zamawiania (zarządzania) prac i odbioru wyników pomiarów batymetrycznych na morzu, wykonawca

9.Badanie tras żeglugowych i stref separacji ruchu na podejściach do portów polskich, Projekt badawczy nr 9T12C03719, wykonawca

10.Monitorowanie ruchu okrętów na akwenie morskim na przykładzie Zatoki Gdańskiej, wykonawca

11.Badanie wpływu ruchu okrętów na dokładności wskazań analitycznych kompasów żyroskopowych typu STARPDOWN, wykonawca

12.Analiza dostępności i niezawodności systemów różnicowych GPS, projekt badawczy KBN nr 8 T12E 025 21, wykonawca

13.Satelitarny różnicowy system nawigacyjny (DGPS) na obszarach morskich R.P.

14.Modernizacja infrastruktury niezbędnej do wyznaczania linii podstawowej morza terytorialnego, projekt celowy KBN nr 3854, wykonawca;

15.Modernizacja systemu określania pozycji na Zatoce Pomorskiej za pomocą stacji odniesienia DGPS projekt celowy KBN nr 4836, wykonawca

16.Symulator mostka nawigacyjnego okrętów Marynarki Wojennej, projekt celowy nr 5046, wykonawca

17.Doskonalenie metod precyzyjnej nawigacji pojazdu podwodnego, projekt badawczy nr 0T00A01225, Gdynia, wykonawca

18.Badanie charakterystyk niezawodnościowych wyznaczeń współrzędnych pozycji różnicowych metod GPS, projekt badawczy nr 4 T12C 064 27 , wykonawca

19.Automatyzacja procesu wyznaczania pozycji jednostki pływającej z wykorzystaniem metod nawigacji  radarowej, Projekt badawczy własny nr 4T12C 05729, termin realizacji: 2007-2010, kierownik projektu

20.Bezpieczeństwo transportu morskiego w Polsce. Aspekt ochrony transportu.

21.Nawigacyjno-hydrograficzne zabezpieczenie działalności na polskich obszarach morskich, projekt badawczy własny nr 0 N526 001137, termin realizacji: 2009-2011, wykonawca

22.Wielowymiarowe zobrazowanie okrętowego radaru nawigacyjnego do detekcji obiektów o niskiej wykrywalności. Projekt badawczy własny nr 0 N526 053737, termin realizacji: 2009-2012, wykonawca

23.Analiza nawigacyjna dla akwenu rzeki Motława, praca zlecona dla Urzędu Miasta Gdańsk, kierownik pracy

24. Zintegrowany symulator radaru ARPA/WECDIS, projekt celowy MNiSW, kierownik pracy

25. Deneb, projekt badawczy MNiSW, członek zespołu

26 Wenus, projekt badawczy MNiSW, członek zespołu

 

 


 

 

dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski - prof. nadzw. AMG
Katedra Geodezji i Oceanografii
Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska
ul. Sędzickiego 19
81-374 Gdynia


telefon:
mail:

Projekt MaWi 2011